Fondsadvies

Onze expertise ligt vooral op het terrein van verwerven van subsidies van de lokale, provinciale of eventueel rijksoverheid. Het aanvragen van Europese subsidies valt hier buiten.

Daarnaast op het aanvragen van bijdragen van vermogensfondsen: lokaal, regionaal of landelijk. 

Ons aanbod m.b.t. fondswerving bestaat uit:

 • diagnose van de huidige situatie, inclusief inventariseren van uw financieringsbehoefte;
 • opstellen van een fondsadvies met voor het komende jaar c.q. uw concrete project kansrijke fondsen
 • contact leggen met fondsen om mogelijkheden te toetsten  
 • opstellen plan van aanpak, werkplan en/of projectplan incl. projectbegroting en dekkingsplan
 • voorleggen beslispunten aan bestuur 
 • opstellen begeleidende brief per fonds
 • in orde maken aanvraagformulieren
 • verzorgen aanvullende correspondentie (vragen ter toelichting etc.)
 • opstellen tussen- en eindrapportage
 • aanvullend advies m.b.t. de interne organisatie.
 • bestuursondersteuning gedurende een afgesproken periode.
 • introductiecursus fondswerving: interactief programma van één dagdeel voor bestuurders en beroepskrachten.

Voor het opzetten van een Vriendenstichting, donateursbestand, sponsoractie of bijv. een crowdfundingactie kunnen wij u in contact brengen met ervaren en succesvolle adviseurs op deze specifieke terreinen.

Enkele belangrijke aandachtspunten wanneer u voor samenwerking met ons kiest:

 • fondswerving is teamwerk, uw eigen inzet hierbij is cruciaal - u bent degene die deskundig is op de inhoud van uw werk.
 • fondswerving vraagt op tijd beginnen: bij voorkeur zes maanden voordat uw project start.
 • U blijft zelf als bestuurder verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag resp. rapportage.

U kunt er voor kiezen om een begeleidingstraject te doorlopen, waarbij u zelf samen met de adviseur van Ermen Consult het hele traject doorloopt. Gedurende het traject wordt alle relevante informatie gedeeld en kennis overgedragen, zodanig dat u daarna in staat bent zelf met succes fondsen te werven. 

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het werk gedurende een afgesproken periode bij Ermen Consult onder te brengen. Onze kracht zit in een combinatie van persoonlijke betrokkenheid, deskundigheid en kwaliteit van ons werk.